Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Stopnie doktora habilitowanego nadane przez Wydział

Rok 2019

 1. dr Krzysztof Błoński - Mechanizm kształtowania satysfakcji klientów z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego
 2. dr Anna Pluta - Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu
 3. dr Małgorzata Stec - Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Studium przypadku - województwo podkarpackie

Rok 2018

 1. dr Magdalena Kludacz- Alessandri - Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego
 2. dr Lidia Luty - Koncepcja zastosowania metod statystycznych w badaniach nad rozwojem rolnictwa ekologicznego
 3. dr Grzegorz Mentel - Wartość zagrożona jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym

Rok 2017

 1. dr Patrycja Zwiech - Nierówności ekonomiczne w Polsce
 2. dr Jacek Borzyszkowski - Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej. Istota, funkcjonowanie, kierunki zmian
 3. dr Rafał Nagaj - Regulacja rynku energii w Polsce - ex ante czy ex post
 4. dr Jarosław Korpysa - Przedsiębiorczość jako proces tworzena i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off w Polsce
 5. dr Monika Krawiec - Formy i efektywność inwestowania w towary w warunkach polskiego rynku

Rok 2015

 1. dr Agnieszka Majewska - Instrumenty pochodne jako narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 2. dr Stanisław Hońko - Wycena w rachunkowości. Znaczenie, podstawy, parametry i zasady
 3. dr Christian Lis  - Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu  i konwergencji. Podejście taksonomiczne.
 4. dr Beata Bieszk-Stolorz  - Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia

Rok 2014

 1. dr Katarzyna Włodarczyk - Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji
 2. dr Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska - Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych)
 3. dr Katarzyna Byrka-Kita - Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw
 4. dr Marek Kunasz - Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych
 5. dr Renata Knap - Światowy handel rybami i produktami rybnymi. Teoretyczne przesłanki i realne uwarunkowania rozwoju w świetle teorii handlu międzynarodowego
 6. dr Katarzyna Kozioł-Nadolna - Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce
 7. dr Sławomir Franek - Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym
 8.  dr Ewa Mazur-Wierzbicka - Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
 9.  dr Mariusz Doszyń - Skłonności w ekonomii. Ujęcie ilościowe
 10. dr Tomasz Strąk - Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych
 11. dr Adam Adamczyk - Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność B+R przedsiębiorstw

Rok 2013

 1. dr Iwona Markowicz - Statystyczna analiza żywotności firm
 2. dr Sebastian Majewski - Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji. Ujęcie ilościowe

Rok 2012

 1. dr Iwona Foryś - Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce
 2. dr Wojciech Jarecki - Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym

Rok 2011

 1. dr Joanna Wiśniewska - Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce
 2. dr Sebastian Kokot - Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin. Studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego.
 3. dr Krzysztof Janasz - Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Żródła i modele.
 4. dr Jacek Batóg - Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna

Rok 2010

 1. dr Tomasz Bernat - Ocena efektywności społecznej wybranych rynków skoncentrowanych

Rok 2009

 1. dr Danuta Miłaszewicz - Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian
 2. dr inż. Kesra Nermend - Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego
 3. dr Arkadiusz Świadek - Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce
 4. dr Janusz Korol - Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych

Rok 2008

 1. dr Jolanta Witek - Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek. Praca. Zasoby. Konsumpcja
 2. dr Augustyna Burlita - Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego
 3. dr Tomasz Wiśniewski - Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka

Rok 2007

 1. dr Iga Rudawska - Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej

Rok 2006

 1. dr Waldemar Wolski - Metody realizacji e-biznesu w strategii rozwoju przedsiębiorstw

Rok 2004

 1. dr Barbara Kryk ‑ Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego
 2. dr Małgorzata Łatuszyńska ‑ Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych

Rok 2003

 1. dr Jolanta Iwin - Kapitał amortyzacyjny w przedsiębiorstwie
 2. dr Mirosława Gazińska ‑ Potencjał Demograficzny w regionie. Analiza ilościowa

Rok 2002

 1. dr Waldemar Gos ‑ Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości

Rok 1999

 1. dr Wanda Skoczylas ‑ Wartość przedsiębiorstwa w wycenie jego oceny
 2. dr Dariusz Zarzecki ‑ Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstwa

Rok 1998

 1. dr Peter Weber ‑ Controling Management
 2. dr Stefan Grzesiak ‑ Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw

Rok 1997

 1. dr Ursula Broun-Moser ‑ Die Europaische Konvergenztheorie unter dem Aspekt der Einbindung Polens in die Europaische Union
 2. dr Mirosław Sęp ‑ Uwarunkowania i przemiany strukturalne zatrudnienia młodocianych w przemyśle polskim
 3. dr Marek Wąsowicz ‑ Podstawy gospodarowania zasobami wodnymi w systemie rynkowym

Rok 1996

 1. dr Jolanta Zieziula ‑ Przemiany w światowej gospodarce rybnej po wprowadzeniu stref wyłącznego rybołówstwa
 2. dr Waldemar Tarczyński ‑ Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa
 3. dr Maria Białasiewicz ‑ Uwarunkowanie rozwoju polskiego przemysłu okrętowego
 4. dr Halina Nakonieczna-Kisiel ‑ Handel zagraniczny jako bariera wzrostu gospodarczego. Geneza, konsekwencje, przezwyciężenie

Rok 1995

 1. dr Kazimiera Winiarska ‑ Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
 2. dr Ksenia Czubakowska ‑ Rachunek wyników w systemie controllingu

Rok 1994

 1. dr Aurelia Bielawska ‑ Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw

Rok 1993

 1. dr Edward Kolbusz ‑ Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw. Podstawy metodologiczne
 2. dr Andrzej Suszyński ‑ Funkcje podstawowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Śródlądowego
 3. dr Zdzisław Szyjewski ‑ Wspomaganie tworzenia systemów informatycznych zarządzania
 4. dr inż. Edward Szczerbicki ‑ Information for the development of integrated multiagent manufacturing systems

Rok 1992

 1. dr Teresa Lubińska ‑ Kształtowanie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

Rok 1991

 1. dr Agnieszka Szewczyk ‑ Diagnostyka systemów informacyjnych. Problemy metodologiczne

Rok 1990

 1. dr Jan Zawadzki ‑ Ekonometryczne metody prognozowania w przedsiębiorstwie
 2. dr Stanisław Marszałek ‑ Monotematyczny cykl publikacji z zakresu gospodarki czynnikiem osobowym
 3. dr Zygmunt Leśkiewicz ‑ Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu

Rok 1989

 1. dr Zdzisław Niedzielski ‑ Wykorzystanie narzędzi typu parametrycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwami)
 2. dr Eugeniusz Mazur ‑ Optymalizacja rozwoju infrastruktury transportu w aspekcie ochrony zasobów ziemi

Rok 1988

 1. dr Jan Karwowski - Rynek w gospodarce regionu
 2. dr Stanisław Marek ‑ Relacje: nakłady inwestycyjne-produkcja zwierzęcych towarów białkowych w Polsce (w l. 1960-1982)
 3. dr Maria Hass-Symotiuk ‑ Rachunek kosztów w systemie informacyjno-decyzyjnym przedsiębiorstwa transportu samochodowego

Rok 1987

 1. dr Bogusław Walczak ‑ Ekonomiczne znaczenie usług transportowych w przewozach ładunków
 2. dr Bronisław Dziedziul ‑ Transport w rozwoju aglomeracji miejsko-przemysłowych w Polsce
 3. dr Irena Hajduk ‑ Kierunki zmian systemu transportowego kraju rozwoju gospodarki polskiej
 4. dr Roman Czaplewski ‑ Organizacyjne czynniki racjonalizacji procesów przewozowych
 5. dr inż. Benon Szałek ‑ Niezawodność systemów przemieszczania

Rok 1986

 1. dr Adam Szewczuk ‑ Racjonalizacja struktur decyzyjnych w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego
 2. dr Henryk Babis ‑ Kształtowanie jakości towarowych usług transportowych

Rok 1985

 1. dr Teresa Kiziukiewicz ‑ Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania
 2. dr inż. Zdzisław Gomółka ‑ Sterowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie transportu samochodowego
 3. dr Józef Perenc ‑ Metody i narzędzia gospodarowania wagonami towarowymi
 4. doc. dr Tadeusz Waśniewski ‑ Syntetyczna i systematyczna prezentacja dorobku naukowego w zakresie analizy finansowej i rachunkowości
 5. dr Antoni Nowakowski ‑ Model systemu gospodarowania częściami samochodowymi w regionie
 6. dr Wojciech Olejniczak ‑ Projektowanie systemów informacji ekonomicznej
 7. dr Edward Urbańczyk ‑ Metody analizy ekonomicznej efektywności majątku trwałego w przemyśle

Rok 1984

 1. dr Danuta Kopycińska ‑ Wpływ władzy gospodarczej jednostek sfery realnej na realizację celu gospodarki narodowej
 2. dr Jerzy Dudziński ‑ Ogólne prawidłowości kształtowania się cen na współczesnym rynku międzynarodowym

Rok 1983

 1. dr Andrzej Tubielewicz ‑ Metodologiczne podstawy prognozowania rozwoju portów morskich
 2. dr Krzysztof Chwesiuk ‑ Metody racjonalizacji kolejowego procesu przewozowego ładunków

Rok 1981

 1. dr Wojciech Bąkowski ‑ Podejście systemowe w badaniu zarządzania ciężarowym transportem samochodowym
 2. doc. dr Ignacy Dziedziczak ‑ Organizacja bazy danych księgowych. założenia teoretyczne struktur logicznych
 3. dr Eugeniusz Perycz ‑ Inwestycje w żegludze morskiej

Rok 1980

 1. dr Bolesław Karłaszewski ‑ gospodarka częściami zamiennymi w przedsiębiorstwie na przykładzie regeneracji części zamiennych maszyn i urządzeń metodą napawania
 2. dr Bogdan Renik ‑ Instrumenty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu transportem kolejowym
 3. doc. kontr. dr Marian Gruba ‑ Sprawność mechanizmów finansowych w gospodarce przedsiębiorstw handlowych
 4. dr Czesław Sułkowski ‑ Ekonomiczne kryteria racjonalizacji decyzji inwestycyjnych

Rok 1979

 1. dr Józef Hozer ‑ Zastosowanie metod ekonometrycznych w analizie gospodarności przedsiębiorstw
 2. dr Zygmunt Silski ‑ Gospodarowanie czynnikiem ludzkim w warunkach dynamicznych przeobrażeń społeczno-gospodarczych w regionie szczecińskim
 3. dr Paweł Zalewski ‑ Zasady podziału zadań przewozowych w zakresie przewozu ładunków między różne gałęzie transportu
 4. dr Mirosław Zajączkowski ‑ Zarządzanie systemem ednoinnowacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Rok 1978

 1. dr Leon Dorozik ‑ Informatyka w koordynacji przewozów samochodowych

Rok 1977

 1. dr Władysław Janasz ‑ Reprodukcja środków trwałych w przemyśle w warunkach postępu naukowo-technicznego

Rok 1976

 1. dr Zenon Głodek ‑ Koszty normatywne w systemie informatycznym

Rok 1975

 1. dr Krzysztof Luks ‑ Ekonomiczne metody koordynacji pracy głównych uczestników obrotu portowego
 2. dr Ignacy Chrzanowski ‑ Koncentracja i centralizacja kapitału w żegludze morskiej na przykładzie flot wybranych krajów kapitalistycznych

Rok 1974

 1. dr Hubert Bronk ‑ Relacje produkcyjne w publicznym transporcie samochodowym

Rok 1971

 1. dr Klemens Piotrowski ‑ Zarządzanie przedsiębiorstwem socjalistycznym (na przykładzie przedsiębiorstwa PKP)

Rok 1970

 1. dr Waldemar Grzywacz ‑ Infrastruktura w transporcie-problemy optymalizacji

Jak do nas trafić


mapa wneiz