Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Program badawczy Instytutu Ekonometrii i Statystyki


  Program badawczy Instytutu  Ekonometrii i Statystyki 

W zakresie modelowania ekonometrycznego i statystycznego celem badań prowadzonych w IEiS jest rozwój teorii i sfer zastosowań współczesnych osiągnięć ekonometrii oraz zaawansowanych technik statystycznych. W szczególności prowadzone będą badania w następujących obszarach badawczych:

 • metody ekonometryczne w szacowaniu nieruchomości,
 • poszukiwanie metodologii pracujących modeli ekonometrycznych,
 • rynek pracy a procesy demograficzne - modelowanie procesów,
 • zastosowanie modeli ekonometrycznych w wycenie przedsiębiorstw,
 • podejmowane będą próby nawiązania współpracy w ramach Programu  Unii Europejskiej HORYZONT 2020,
 • prognoza popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w świetle zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności,
 • analiza uwarunkowań skłonności w procesie gospodarowania - badanie skłonności Polaków i Niemców do współpracy w rejonach przygranicznych Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego (celem badania jest przeprowadzenie analizy uwarunkowań skłonności ludzkich w procesach gospodarowania),
 • metody statystyczne w segmentacji rynku ubezpieczeń w Polsce, - nieracjonalne zachowania inwestorów giełdowych
 • analiza rozkładów wartości skrajnych w zagadnieniach aktuarialnych i demograficznych (prace w ramach realizowanego grantu KBN),
 • planowane są dalsze prace w zakresie zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych m.in. w demografii, w ekonomii, na rynku nieruchomości oraz w ubezpieczeniach,
 • analiza porównawcza procesów rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu gospodarczego,
 • wykorzystanie metod ilościowych na rynku kapitałowym, optymalizacja decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • statystyczne badanie gospodarczych uwarunkowań rozwoju rynku nieruchomości
 • badania i segmentacja rynku ubezpieczeń, semiometria, teoria użyteczności, reasekuracja, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, badania ciążenia wartości ekstremalnych, estymacja nieparametryczna, funkcje jądra (studia literaturowe w Instytucie Matematyki w Sigen - Universitaet zu Koeln oraz w Bibliotece Instytutu Matematyki PAN w Warszawie),
 • diagnozowanie zjawisk demograficznych i aktuarialnych przy pomocy wypracowanych narzędzi badania własności rozkładów.
 • dyskretne układy dynamiczne i ich zastosowanie w ekonomii
 • ewolucyjna teoria gier
 • efektywność jednostek sektora finansów publicznych
 • identyfikacja i oceny wpływu obserwacji nietypowych
 • zastosowanie analizy historii zdarzeń w badaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych
 • statystyczne badanie gospodarki opartej na wiedzy
 • statystyczna analiza rachunków satelitarnych gospodarstw domowych w krajach nadbałtyckich
 • rozwój koncepcji implementacji siły fundamentalnej w praktyce gospodarczej
 • analiza porównawcza systemów gospodarczych krajów i regionów
 • prognozowanie regionalne
 • aspekty kosztowe w racjonalnej gospodarce zapasami produktów o ograniczonym okresie przydatności
 • prognozowanie sprzedaży produktów w przedsiębiorstwie
 • opracowanie systemu kompletacji produktów w magazynie
 • analizy ekonometryczne w badaniach jakości życia

Granty


Udział  pracowników naukowych w grantach

prof. zw. dr hab. Józef Hozer
Profesor Józef Hozer kierował i uczestniczył w wielu grantach, także finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz w licznych projektach badawczych, takich jak:
 • Ekonometryczne modelowanie przedsiębiorstwa i jego otoczenia, CPBP 10.9.6.9, etap III-V, w latach 1988-1990;
 • Metody ekonometryczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach reformy gospodarczej, CPBP 10.9.6.2, etap III-V, w latach 1988-1990;
 • Proces ekonometrycznego modelowania dla danych w postaci szeregów czasowych (R.III. 9.2.5) – w latach 1981-1985;
 • Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych – w latach 1998-1999;
 • Analiza rynku kapitałowego i rynku nieruchomości jako konkurencyjnych obszarów inwestowania kapitału – w latach 1998-2000;
 • Wpływ asymetrii informacji na ryzyko polskich instytucji ubezpieczeniowych. Analiza statystyczna – w latach 1999-2000;
 • Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego − w latach 2000-2001;
 • Statystyczna analiza rozwoju małych firm usługowych w województwie szczecińskim w latach 1990-1998 – w latach 1999-2002;
 • Ekonometryczna analiza mikro i makroproporcji strukturalnych polskiej gospodarki – w latach 1997-1998;
 • Badanie prawidłowości na rynku nieruchomości w województwie szczecińskim – w latach 1996-1997;
 • Wykorzystanie funkcji diagnostycznej modeli ekonometrycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • Statystyczna analiza prawidłowości w zakresie okresowości zjawisk ekonomicznych – w 2002 roku;
 • Wykorzystanie analizy historii zdarzeń i demografii przedsiębiorstw do badania żywotności firm – w latach 2006-2009.
W ostatnich latach profesor Józef Hozer czynnie uczestniczył w następujących projektach wspierających rozwój regionu:
 • w projekcie FEM – Female Entrepreneurs Meetings in the Baltic Sea Region, EFRR, INTERREG III B – w latach 2004-2007;
 • w projekcie nr Z/2.32/II/2.1/62-6/06 pt. „Rolnik przedsiębiorczy wsparcie procesu podejmowania dodatkowej działalności gospordarczej wśród rolników i domowników z obszarów wiejskich”, ZPORR, Priorytet II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Działanie 2 – w 2006 roku;
 • w międzynarodowym projekcie „Baltic Business Development Network” w ramach Inicjatywy INTERREG III B, w którym współpracowało 15 instytucji (szkoły wyższe, agencje rozwoju regionalnego, izby gospodarcze) z 8 krajów Regionu Morza Bałtyckiego – w 2007 roku;
 • w projekcie „Poradnictwo prawne i zawodowe dla kobiet” w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych – w 2007 roku;
 • w programie „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – w latach 2008-2009.
dr hab. prof. US Jacek Batóg
Ekonometryczna analiza mikro i makroproporcji strukturalnych polskiej gospodarki,  KBN, grant promotorski, wykonawca, 1997-1998

Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, KBN, główny wykonawca, 2000 - 2001

Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw polskich,  MEiN nr 2 H02D 050 25, wykonawca, 2003-2006

Baltic Business Development Network w ramach Inicjatywy INTERREG III B, kierownik projektu, 2005 - 2007

Kluczowe indykatory osiągnięć w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstw, MNiSW nr N N115 436640,  wykonawca, 2011-2014
dr hab. prof. US Stefan Grzesiak
Baltic Business Development Network, międzynarodowy projekt w ramach Inicjatywy INTERREG III B, wykonawca, 2005-2007
Modelowanie decyzyjne w badaniu wpływu podatku katastralnego na sytuację finansową gminy, MNiSW, grant promotorski nr 4315/B/H03/2009/37, kierownik projektu, 2009
dr hab. prof. US  Iwona Markowicz
Badanie rentowności i żywotności małych firm, KBN 1H02C00208, kierownik i wykonawca indywidualny, 1995
Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, KBN 5H02B00420,  wykonawca zespołowy, 2001-2002
Wykorzystanie analizy historii zdarzeń i demografii przedsiębiorstw do badania żywotności firm,  MNiSW N111 011 31/1109, wykonawca zespołowy: J. Hozer, I. Markowicz, B. Stolorz, 2006-2009
Zastosowanie semiparametrycznych modeli regresji Coxa z proporcjonalnym i nieproporcjonalnym hazardem do badania wpływu cech osób bezrobotnych na czas poszukiwania pracy, MNiSW  N N111 273538, kierownik zespołowy: I. Markowicz, B. Bieszk-Stolorz, 2010-2012
dr Barbara Batóg
Wykorzystanie funkcji prognostycznej modeli ekonometrycznych w zarządzaniu, KBN 1 H02B 020 09, wykonawca, grant promotorski, kierownik prof. J. Zawadzki, 1995-1997

Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, KBN 5 H02B 00420, wykonawca, kierownik prof. J Hozer, 2000-2001

Metody statystyczne w segmentacji rynku ubezpieczeń, KBN 1 H02B 028 27, wykonawca, kierownik prof. W. Tarczyński, 2004-2006

Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw polskich, MEiN 2 H02D 050 25, wykonawca, kierownik prof. W. Skoczylas, 2003-2006

Kluczowe indykatory osiągnięć w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstw, MNiSW N N115 436640, wykonawca, kierownik prof. W. Skoczylas, 2011-2015
dr  hab. Beata Bieszk-Stolorz
Wykorzystanie analizy historii zdarzeń i demografii przedsiębiorstw do badania żywotności firm, MNiSW N111 011 31/1109, wykonawca, 2006-2009

Zastosowanie semiparametrycznych modeli regresji Coxa z proporcjonalnym i nieproporcjonalnym hazardem do badania wpływu cech osób bezrobotnych na czas poszukiwania pracy, MNiSW N N111 273538, wykonawca, 2010-2012
dr Sebastian Gnat
Modelowanie decyzyjne w badaniu wpływu podatku katastralnego na sytuację finansową gminy, MNiSW, grant promotorski nr 4315/B/H03/2009/37,wykonawca, kierownik  dr hab. prof. US Stefan Grzesiak,  2009
dr Henryk Kowgier
Optymalizacja decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym, KBN, grant promotorski,   wykonawca: mgr H. Kowgier, promotor: prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński
dr Marta Hozer-Koćmiel
- Winnet Baltic Sea Region – BSR Partnership Platform for Gender and Economic Growth,  www.balticsearegion.org/  Swedish Institute (2013 – 2016),

- Projekt: Going Abroad www.goingabroad.nu, program Południowy Bałtyk; celem projektu jest wspieranie mikro przedsiębiorczości kobiet w oparciu o metodę BST Business Success Team, 2011-2014

- Projekt WINNET8 Women in net 8 [2010-2011], Program Interreg IV C, www.winnet8.eu/

- Projekt Seed Money Project - BSR Partnership Platform for Gender and Economic Growth, projekt finansowany przez Instytut Szwedzki.
dr Magdalena Mojsiewicz
Analiza rozkładów wartości skrajnych w zagadnieniach aktuarialnych i demograficznych, KBN, nr 2 H02B 038 23, kierownik:  dr hab. M. Gazińska,  wykonawcy: Katedra Ekonometrii i Statystyki

Jak do nas trafić


mapa wneiz