Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Wykłady


Przedmioty wykładane
 1. Algebra liniowa
 2. Analiza matematyczna
 3. Analiza statystyczna w badaniach rynku
 4. Analiza wielowymiarowa (Multidimentional Analysis)
 5. Badania operacyjne
 6. Demografia
 7. Ekonometria (Econometrics)
 8. Ekonometria dynamiczna i finansowa
 9. Ekonomia matematyczna
 10. Ekonomiczne zagadnienia pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 11. Ekonomika rynku nieruchomości
 12. European Statistical System Game Theory and Dynamical Systems
 13. Gospodarka mieszkaniowa
 14. Gospodarka nieruchomościami
 15. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (Financial and Insurance Mathematics)
 16. Metoda reprezentacyjna
 17. Metody aktuarialne
 18. Metody i modele analizy danych przestrzennych
 19. Metody ilościowe w ekonomii
 20. Metody ilościowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 21. Metody wyceny nieruchomości
 22. Ocena ryzyka działalności gospodarczej
 23. Optymalizacja decyzji gospodarczych
 24. Podstawy planowania i zarządzania nieruchomościami
 25. Prognozowanie ekonometryczne
 26. Prognozowanie i symulacje
 27. Rachunek prawdopodobieństwa
 28. Ryzyko i niepewność w optymalizacji decyzji
 29. Rzeczoznawstwo majątkowe
 30. Statystyka matematyczna
 31. Statystyka opisowa
 32. Systemy pozyskiwania danych (Data Acquisition Systems)
 33. Techniki decyzyjne w biznesie
 34. Ubezpieczenia
 35. Wycena nieruchomości
 36. Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi
 37. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 38. Zastosowania pakietów statystycznych (Statistical Software Applications)

Seminaria


Tematyka seminariów
prof. zw. dr hab. Józef Hozer
 1. Badanie rynku nieruchomości
 2. Szacowanie wartości nieruchomości
 3. Szacowanie wartości przedsiębiorstw
 4. Statystyczne metody w analizie, diagnozie i prognozie w przedsiębiorstwie
 5. Badanie efektywności procesów produkcyjnych
 6. Ekonometryczna analiza kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie
 7. Problematyka zachowań ludzkich na rynku
 8. Inne tematy obejmujące teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowań ekonometrii i statystyki
dr hab. prof. US Stefan Grzesiak
 1. Zastosowanie metod teorii podejmowania decyzji i badań operacyjnych w gospodarce
 2. Problematyka gospodarowania zapasami
 3. Wykorzystanie metod statystyczno-ekonometrycznych do oceny efektywności ekonomicznej firm
 4. Badanie dynamiki i wahań procesów ekonomicznych
 5. Statystyczne badanie prawidłowości ekonomicznych na rynku
 6. Badania ilościowe w sektorze ochrony zdrowia
dr hab. prof. US Jacek Batóg
 1.  Wielowymiarowe analizy porównawcze.
 2.  Analiza konwergencji dochodowej.
 3.  Identyfikacja i analiza wpływu obserwacji nietypowych.
 4.  Analiza źródeł finansowania i efektywności inwestycji.
 5.  Badanie struktury i dynamiki cen.
 6.  Metody badania koniunktury gospodarczej.
 7.  Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej w skali mikro i makro.
 8.  Badanie wpływu procesów demograficznych na zjawiska gospodarcze.
 9.  Statystyczna analiza i prognozowanie zadłużenia publicznego.
 10.  Metody szacowania stopy dyskontowej.
 11.  Identyfikacja zmian strukturalnych w procesach ekonomicznych.
 12.  Analiza produkcji, wydajności pracy i gospodarności.
 13.  Analizy rynku pracy i rynku nieruchomości.
 14.  Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i jakości życia.
 15.  Systemy monitorowania i oceny realizacji strategii rozwoju.
 16.  Statystyczne metody w ocenie ryzyka kredytowego.
 17.  Prognozowanie strukturalne.
dr hab. prof. US Iwona Foryś
 1.  Analiza, diagnoza i prognoza zjawisk na rynku nieruchomości
 2. Wycena nieruchomości dla różnych celów
 3. Zarządzanie wybranymi zasobami nieruchomości
 4. Wycena przedsiębiorstw
 5. Modelowanie zjawisk ekonomicznych i społecznych
dr hab. prof. US Sebastian Kokot
 1.  Gospodarka nieruchomościami,
 2.  Gospodarka mieszkaniowa,
 3.  Funkcjonowanie rynku nieruchomości,
 4.  Analizy lokalnych rynków nieruchomości,
 5.  Wycena nieruchomości,
 6.  Podatki w gospodarce nieruchomościami,
 7.  Inwestowanie na rynku nieruchomości,
 8.  Finansowanie nieruchomości,
 9.  Użytkowanie wieczyste.
dr hab. prof. US Mariusz Doszyń
 1. Prognozowanie i symulacja zdarzeń gospodarczych
 2. Modelowanie ekonometryczne
 3. Tworzenie systemów prognoz w przedsiębiorstwie
 4. Stosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych do badania wybranych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości
 5. Metody ilościowe w badaniu zachowań ludzkich
 6. Ekonomia behawioralna (teoria skłonności ludzkich)
dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
 1. rynki kapitałowe, metody ilościowe na rynku kapitałowym,
 2. zastosowanie metod analizy fundamentalnej w procesie badania podmiotów gospodarczych (spółek),
 3. analiza i ocena siły fundamentalnej spółek,
 4. analiza portfelowa podejście klasyczne i nieklasyczne
 5. zarządzanie ryzykiem na rynku kapitałowym, w tym dywersyfikacja ryzyka (pionowa/pozioma) w odniesieniu do podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 6. analizy ekonomiczno-finansowe w skali makro i mikro z wykorzystaniem metod ilościowych,
 7. analiza i ocena poziomu rozwoju sektorów/rynku (szczególnie kapitałowego) z wykorzystaniem metod ilościowych
 8. analiza i ocena poziomu rozwoju i lub potencjału obiektów społeczno-gospodarczych - zastosowanie metod WAP (wielowymiarowej analizy porównawczej)
 9. statystyczna analiza danych,
 10. wielowymiarowa analiza porównawcza (w tym analizy obiektów społeczno-gospodarczych),
 11. ekonometria, statystyka.
dr hab.  prof. US Beata Bieszk-Stolorz
 1. Statystyczno-ekonometryczne badanie bezrobocia
 2. Analiza czasu trwania zjawisk ekonomiczno-społecznych
 3. Wykorzystanie metod ilościowych w analizie zjawisk ekonomicznych
 4. Analiza historii zdarzeń w badaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
dr hab.  prof. US Christian Lis
 1. Teorie wzrostu gospodarczego.
 2. Badanie konwergencji gospodarczej.
 3. Testowanie konwergencji absolutnej i warunkowej.
 4. Badanie źródeł i przyczyn dobrobytu narodów.
 5. Liberalizm a wzrost gospodarczy.
 6. Etatyzm vs. liberalizm gospodarczy w świetle teorii wzrostu gospodarczego.
 7. Znaczenie gospodarki morskiej dla gospodarki kraju.
 8. Analizy kosztów – korzyści (cost-benefit analysis) dla inwestycji infrastrukturalnych.
 9. Zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej w ekonomii.
 10. Metody taksonomiczne w zagadnieniach porządkowania liniowego i grupowania obiektów wielowymiarowych w ekonomii.
 11. Zastosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych.
 12. Majątkowe, dochodowe i mieszane metody wycen przedsiębiorstw.
 13. Wycena marki korporacyjnej i produktowej (brandu).
 14. Wycena firmy i znaków towarowych.
 15. Algorytmy masowych wycen nieruchomości.
 16. Metody określania stopnia podobieństwa nieruchomości podobnych.
 17. Statistical software applications in economics (in English).
 18. Descriptive statistics, statistical inference and econometrics in economics (in English).
 19. Pozostałe zastosowania statystyki i ekonometrii w ekonomii.
dr hab. prof. US Iwona Markowicz
 1. Statystyczno-ekonometryczne badanie zjawisk społeczno-gospodarczych
 2. Analiza trwania procesów ekonomicznych
 3. Żywotność firm
 4. Bezrobocie – analiza ilościowa
 5. Badanie prawidłowości statystycznych w ekonomii
 6. Wykorzystanie metod ilościowych w analizach, diagnozach
 7. Badanie zależności między zjawiskami społeczno-gospodarczymi
 8. Analiza szeregów czasowych

Jak do nas trafić


mapa wneiz